6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla T-KALIP SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. (“T-KALIP A.Ş” veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

 

1- Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz T-KALIP A.Ş adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, özlük
dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, sözlü, yazılı veya
elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda T-KALIP A.Ş’nin hizmetlerini
yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi
amaçlarıyla edinilir.

 

2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 4. 5. ve 6. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından aşağıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 • Şirketimizin insan kaynakları süreçlerini ve faaliyetlerini belirlenen yasal çerçevede yürütülebilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Tesis Güvenlik ile ilgili kanun ve yönerge de belirtilen faaliyetlerin yürütülebilmesi,
 • Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Çalışanların, ziyaretçilerin, iş başvurusuna gelen adayların güvenliğini sağlayabilmek için giriş çıkışları kontrol edilebilmesi,

 

3- Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Paylaşılması

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, T-KALIP A.Ş tarafından yukarıda tahdidi olarak sayılan amaçlarla; iş ortaklarımıza,
tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, dış hizmet sağlayıcılarına, kanunen yetkili kamu kurumlarına aktarılabilmektedir.

 

4- Kişisel Verilerinizin Saklanma Süresi

T-KALIP A.Ş, kişisel verileri işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninde belirtilen amaçların gerektirdiği süre
boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak veri sahibi ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık
kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı
süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

 

5- Veri Sahibi Olarak Haklarınız

 • Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan
  kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin
  aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
  ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ilişkin taleplerinizi, şirketimizin ‘‘Ahi Evran Osb Mah. Kırım Hanlığı Cad.No:12
Sincan/ANKARA’’ adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ya da tkalip@hs06.kep.tr kep adresimize e-posta yoluyla veya kimlik
ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirsiniz. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30)
gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır.